Văn bản -YT – Trung tâm

VĂN BẢN

Được thành lập và hoạt động  theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/05/2007 “Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các trường đại học, học viện, trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ”và Chỉ thị số 23/2006/CT-Ttg ngày 12 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng về tăng cường công tác y tế trong các trường học .
– Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế  về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
– Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường Trung cấp, trường Cao đẳng.
– Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm học 2021-2022; sinh viên là đối tượng  có trách nhiệm đối với cộng đồng và có quyền lợi được tiêm vắc xin phòng COVID-19.
– Quyết định 3388/QĐ-BYT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
– Công văn 548/UBND-VX ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hướng dẫn kiểm soát dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.