Trường THPT Lý Tự Trọng-TV – Trung tâm

TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

(1998 – 2017)

Trường THPT Lý Tự Trọng được thành lập từ năm học 1998 – 1999, theo Quyết định số 6522/QĐ-UB-VX  ngày 29 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Phân hiệu Trung học Phổ thông Bán công Lý Tự Trọng trực thuộc Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Nay là Trường Cao đẳng  Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh);

Năm 2006, theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép chuyển Phân hiệu Trung học Phổ thông Bán công Lý Tự Trọng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 1540/UBND-VX ngày 12 tháng 4 năm 2014 về chủ trường giải thể Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng,  không thực hiện tuyển sinh đầu cấp từ năm học 2015 – 2016 đến hết năm học 2016 – 2017; chính thức hoàn thành lộ trình giải thể Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng.