Nhân sự trung tâm – Trung tâm

NHÂN SỰ

TẬP THỂ NHÂN SỰ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Hiện nay đội ngũ Trung tâm có 01 Trưởng Trung tâm và 04 nhân viên với Trình độ là 01 Thạc sĩ, 03 Đại học và 01 Trung cấp. Cán bộ nhân viên trung tâm luôn tích cực học hỏi, chủ động nâng cao kiến thức, trao dồi kinh nghiệm ứng dụng phần mềm, CNTT trong xử lý công việc cũng như công tác truyền thông của nhà trường, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của Nhà trường theo xu thế hiện nay.

ThS. Nguyễn Hữu Thiện
Trưởng trung tâm
Trương Hữu Lộc
Chuyên viên
Vương Hội Khánh
Chuyên viên
Nguyễn Thị Thanh Hoà
Chuyên viên
Phạm Huỳnh Kim Ngân
Chuyên viên