Hồ sơ thủ tục – quy trình-QHDN – Trung tâm

HỒ SƠ THỦ TỤC - QUY TRÌNH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

TT

Tên mục hồ sơ

Nơi nhận và giải quyết

 Ghi chú

1

Tiếp nhận thông tin tuyển dụng lao động từ các công ty, doanh nghiệp qua mail vieclam@lttc.edu.vn

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

– Kiểm tra thông tin công ty, doanh nghiệp (giấy phép kinh doanh, thông tin tuyển dụng có đúng nội dung cần tuyển lao động phù hợp với ngành/nghề và bậc đào tạo của nhà trường);

– Chưa đủ thông tin yêu cầu doanh nghiệp bổ sung đủ.

2

Thực hiện đăng thông tin tuyển dụng của công ty,  doanh nghiệp lên web lttc.edu.vn, mục giới thiệu việc làm

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

– Đầy đủ hồ sơ, thực hiện đăng thông tin lên web nhà trường và phản hồi thông tin tuyển dụng cho công ty, doanh nghiệp.

3

Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên đến trung tâm liên hệ tư vấn, giới thiệu việc làm

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

– Tư vấn cho sinh viên công ty, doanh nghiệp đang tuyển dụng đúng ngành/nghề đã học.

– Sinh viên mang theo giấy giới thiệu đến công ty, doanh nghiệp để liên hệ ứng tuyển.

4

Tư vấn, giới thiệu việc làm bán thời gian và toàn thời gian cho SV và cựu SV nhà trường

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

– Liên hệ với công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng

5

Tiếp công ty, doanh nghiệp đến liên hệ tuyển dụng trực tiếp tại trung tâm

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và các khoa

– Trung tâm và Khoa tiếp công ty, doanh nghiệp liên quan đến khoa.

6

Hỗ trợ cung cấp thông tin của nhà trường đến với công ty, doanh nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp các phòng chức năng và khoa

– Phòng chức năng và khoa phối hợp với trung tâm.

7

Tham mưu tư vấn cho nhà trường ký biên bản hợp tác ghi nhớ với công ty, doanh nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

– Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

8

Khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường

 Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và các khoa

– Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp, phân tích báo cáo Ban Giám hiệu và Ban ISO.

9

Khảo sát tình hình sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; phòng Tuyển sinh – Đào tạo và các khoa

– Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp, phân tích báo cáo Ban Giám hiệu và Ban ISO.

10

Khảo sát sự hài lòng của người học

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;  Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng và các khoa

– Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp, phân tích  báo cáo Ban Giám hiệu và Ban ISO.