Giới thiệu việc làm-QHDN – Trung tâm

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp: Tổ chức thực hiện các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động đào tạo nhằm tăng cường hoạt động giao lưu giữa nhà trường với doanh nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu, hội thảo, hội nghị, diễn đàn với doanh nghiệp trong và ngoài trường. Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm bán thời gian và toàn thời gian.