Giới thiệu trung tâm – Trung tâm

GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu được thành lập theo quyết định số 400/QĐ-TC-LTT ngày 03 tháng 5 năm 2018 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu Nhà trường, tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác, cụ thể như sau:

  • Quản lý hạ tầng kỹ thuật và thiết bị Công nghệ thông tin;
  • Quản lý Website;
  • Quản lý phần mềm, cơ sở dữ liệu;
  • Hỗ trợ người sử dụng.

Đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của trung tâm luôn được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, có trách nhiệm trong công tác, tích cực trong các hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

 

CÁC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC CÙNG TRUNG TÂM