Giới thiệu-QHDN – Trung tâm

GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM QUAN HỆ 
DOANH NGHIỆP

Làm việc với Doanh nghiệp tại trường.

Mục tiêu chất lượng

….

Đoàn Cán bộ - Giảng viên Trường tham quan, học tập tại Công ty Omron Việt Nam
Chương trình Hướng nghiệp và Tuyển dụng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Viễn thông Phương Nam (PNC) tại Trường.