Đào tạo-KO – Trung tâm

ĐÀO TẠO

Trung tâm Đào tạo KONE đã có 2 khóa đào tạo chuyên viên kỹ thuật thang máy trong năm 2019

LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA 01 17/5/2019 : Chương trình đào tạo chuyên viên kỹ thuật Thang Máy Thang Cuốn

LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA 02 25/10/2019 : Chương trình đào tạo chuyên viên kỹ thuật Thang Máy Thang Cuốn

Hình ảnh sinh viên phát biểu cảm nghĩ sau khóa đào tạo