Cơ cấu tổ chức-YT – Trung tâm

CƠ CẤU TỔ CHỨC


Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng thời là đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên trong nhà trường.