Cơ cấu tổ chức-CK – Trung tâm

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm sửa chữa cơ khí có đội ngũ nhân sự bao gồm: 

     – Trưởng Trung tâm

     – Các thành viên trong trung tâm

Toàn bộ các nhân sự trong Trung tâm sửa chữa cơ khí chịu sự quản lý trực tiếp từ Trưởng Khoa Cơ khí.