Chức năng nhiệm vụ-QHDN – Trung tâm

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

1. Chức năng 

Tham mưu cho Hiệu trưởng các công tác đề xuất, lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp triển khai và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực hợp tác với các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Tổ chức triển khai kế hoạch và giám sát việc thực hiện chương trình tham quan, thực tập của giảng viên và sinh viên tại doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ

2.1. Hợp tác doanh nghiệp và giới thiệu việc làm

– Xây dựng dữ liệu thông tin cơ bản về mạng lưới doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; các mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm cơ sở cho việc định hướng đào tạo và lập kế hoạch hợp tác toàn diện giữa nhà trường và doanh nghiệp;

– Vận động doanh nghiệp tài trợ học bổng cho sinh viên, tài trợ thiết bị đào tạo, hoặc tài trợ cho các chương trình nghiên cứu khoa học có tính khả thi cao, cùng nhà trường xây dựng các phòng thực hành, làm giáo cụ trực quan cho công tác giảng dạy sinh viên;

– Tham mưu và là đầu mối mời các chuyên gia, kỹ sư tại các doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại trường;

– Xây dựng, quản lý trang web giới thiệu việc làm cho sinh viên của Trường, thiết lập hệ thống thông tin về việc làm – thực tập, thông tin hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động;

– Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu cho sinh viên; thuyết phục các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng nguồn sinh viên tốt nghiệp của Nhà trường nhằm tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo;

– Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, phụ trách tổ chức ngày hội nghề nghiệp, giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên; tiến hành ký kết các thỏa thuận giữa hai bên về hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho xã hội, là cơ sở để trường xây dựng kế hoạch đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với nhu cầu lao động của Xã hội;

– Phối hợp với Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên thành lập và quản lý hiệu quả hội cựu sinh viên của Trường;

– Khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát và thống kê các ý kiến phản hồi kết quả hoạt động tham quan, thực tập của CB-GV, sinh viên tại các doanh nghiệp; việc làm, nhu cầu xã hội và đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường, để đề xuất chương trình đào tạo từng ngành phù hợp theo yêu cầu của doanh nghiệp;

– Tư vấn cho Hiệu trưởng việc tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo: Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, đào tạo lại cho các doanh nghiệp; đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động;

– Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tuyển sinh – Đào tạo và các khoa tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên toàn trường sau khi tốt nghiệp;

– Quản lý cơ sở vật chất, các trang thiết bị được nhà trường giao.

2.2. Công tác tham quan, thực tập doanh nghiệp

– Liên hệ với các doanh nghiệp xây dựng và tổ chức các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động đào tạo nhằm tăng cường hoạt động giao lưu giữa nhà trường với doanh nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; tham gia tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tham quan, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa doanh nghiệp với sinh viên, giảng viên của Trường;

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tham quan, thực tập tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước của CB-GV, sinh viên;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.