Chức năng nhiệm vụ – KO – Trung tâm

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.    Chức năng

    Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong các công tác về quản lý, đề xuất ý kiến, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đào tạo về ngành thang máy, thang cuốn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn về ngành thang máy, thang cuốn và kỹ thuật lắp đặt thang.

2.    Nhiệm vụ

     Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo về ngành thang máy, thang cuốn cho học viên, đặt biệt là sinh viên năm cuối và đã tốt nghiệp ra trường;

      Quản lý tài sản của Trung tâm theo quy định của nhà trường;

      Xây dựng kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với sự phát triển giáo dục nghề nghiệp;

      Tư vấn cho Hiệu trưởng về kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Trung tâm;

     Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn về ngành thang máy, thang cuốn và kỹ thuật lắp đặt thang;

       Cấp chứng chỉ cho học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo;

     Nghiên cứu phát triển và sử dụng Trung tâm một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo ngành mới là ngành thang máy, thang cuốn và mở rộng các vấn đề hợp tác doanh nghiệp trong lĩnh vực này.