Chức năng nhiệm vụ – Trung tâm

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật CNTT cho các hoạt động chung của Trường. Quản lý và vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống đường truyền và các thiết bị CNTT trong toàn Trường. Thực hiện thu thập, xử lý, lưu trữ và đảm bảo an toàn thông tin của trường.

 

Các nhiệm vụ chính của Trung tâm:

 • Quản lý Website
 • Triển khai, quản lý và duy trì hoạt động phát triển cổng thông tin điện tử, các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng web.
 • Cập nhật và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin trên trang web của Trường trong phạm vi phân cấp; bảo đảm bảo mật thông tin và an ninh mạng của nhà trường theo đúng quy định.
 • Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong trường quản trị và vận hành các trang thông tin điện tử của đơn vị trong trường.
 • Quản lý hệ thống email của trường.
 • Quản lý phần mềm, cơ sở dữ liệu
 • Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa, cập nhật hệ thống máy chủ (hệ thống máy chủ trang quản lý hành chính điện tử) của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức xây dựng, tiếp nhận và triển khai các dự án CNTT của trường, các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác đào tạo và quản lý.
 • Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong trường vận hành các phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tại đơn vị.
 • Đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu các phần mềm và sự hoạt động liên tục của các trang tin điện tử, phần mềm ứng dụng được nhà trường giao.
 • Hỗ trợ người sử dụng
 • Điều hành về kỹ thuật của các lớp học trực tuyến, hội thảo, hội nghị cấp trường.
 • Hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho các đơn vị trong trường.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các lớp tập huấn sử dụng phần mềm và các thiết bị kỹ thuật cho đội ngũ CB – GV – NV.